Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Szanowni Państwo - Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie udostępnia szablon Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami (opracowany przez Zespół roboczy działający przy Naczelnej Izbie Lekarskiej i nieznacznie zmodyfikowany przez OIL w Szczecinie) oraz wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Są one zgodne z zapisami RODO i mają wyłącznie charakter pomocniczy, stanowią ogólny wzór, który każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (w tym praktyka lekarska) powinien dostosować do realiów funkcjonowania danej placówki medycznej. Każdy lekarz - przedsiębiorca zobowiązany jest do wdrożenia środków ochrony danych osobowych odpowiednich do prowadzonej przez siebie praktyki, przy uwzględnieniu rodzaju i rozmiaru praktyki oraz skali przetwarzania danych osobowych.

Prawo otrzymania z Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie szablonu Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami przysługuje wyłącznie członkom OIL w Szczecinie. W związku z powyższym nie może być ona w żaden sposób rozpowszechniana i wykorzystywana w sposób inny niż wdrożenie we własnym podmiocie leczniczym/ praktyce lekarskiej.

W celu otrzymania dokumentacji proszę zaznaczyć następujące oświadczenia:
Oświadczam, że będąc członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie jestem zainteresowany otrzymaniem szablonu Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami.
Przyjmuję do wiadomości, że przesłane przez OIL w Szczecinie szablony Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami mają charakter pomocniczy, a ich wdrożenie wymaga uwzględnienia specyfiki prowadzonej przeze mnie działalności.
Oświadczam, że przesłane przez OIL w Szczecinie szablony dokumentacji wykorzystam wyłącznie w mojej praktyce zawodowej oraz zobowiązuję się do jej nierozpowszechniania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w celu udostępnienia mi szablonów Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz z załącznikami. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak uniemożliwi OIL w Szczecinie przekazanie mi ww. szablonów dokumentacji. Jestem świadomy(a), że w każdej chwili mogę wycofać powyższą zgodę kontaktując się z Administratorem Danych oraz posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin.
Proszę podać adres e-mail zgłoszony do Rejestru Lekarzy OIL w Szczecinie:

Jeśli adres e-mail podany w formularzu jest poprawny i zgodny z podanym w rejestrze - materiały zostaną przesłane automatycznie.

Brak wiadomości w ciągu 12 godzin oznacza, że podany adres jest nieprawidłowy lub nie widnieje w Rejestrze Lekarzy OIL.

W celu aktualizacji danych, prosimy o kontakt z OIL w Szczecinie pod numerem telefonu: 914874936 wew. 104 lub 124.'